Logopedie onder Schooltijd

Is Logopedie onder schooltijd toegestaan?

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid of logopedie en ander (para-) medisch behandelen onder schooltijd is toegestaan en onder welke omstandigheden en voorwaarden.

De Rijksoverheid (ministerie van OC&W) is hiervoor bepalend en verwijst naar artikel 11 en 12 van de Leerplichtwet 1969. Op 30-7-2018 is een aanpassing van de beleidsregel goedgekeurd en als zodanig in de Staatscourant gepubliceerd. Voor leerlingen van het primair- voortgezet- en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn 4 categorieën gedefinieerd. Voor paramedisch behandelen is categorie B van toepassing. Onderstaande conclusie kan worden getrokken:

Leerlingen van het primair- voortgezet- en (voortgezet) speciaal onderwijs die tijdens die (para)medische behandeling (tijdelijk) afwezig zijn, zijn vrijgesteld van de schoolbezoekplicht. Hiervoor hoeft geen aanvraag te worden ingediend en dit wordt als 'geoorloofd verzuim' aangetekend.

Begin citaat beleidsregel Ministerie van OC&W (cursief):

“Categorie b De tweede categorie leerlingen betreft zowel leerlingen in het speciaal onderwijs als leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen die:

  • tijdens schooltijd een medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling moeten ondergaan en om die reden gedurende die tijd niet deelnemen aan de in beginsel wel voor die leerling bestemde onderwijsactiviteiten;
  • als gevolg van een chronisch vermoeidheidssyndroom of een andere aandoening op medische grond niet in staat zijn de hele schooltijd op school aanwezig te zijn of aan de lessen deel te nemen

Toelichting: De omstandigheid dat leerlingen tijdens die (para)medische behandeling (tijdelijk) afwezig zijn of op medische grond niet aan de lessen kunnen deelnemen, brengt met zich mee dat zij op grond van het bepaalde in artikel 11, onder d, van de Leerplichtwet 1969 gedurende die tijd vrijgesteld zijn van de schoolbezoekplicht. Voor deze en andere zieke leerlingen (bijvoorbeeld door griep, een gebroken been of migraine) hoeft geen aanvraag te worden ingediend. Ook zij zijn geoorloofd afwezig op grond van artikel 11, onder d, van de Leerplichtwet. Wel is het, gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Leerplichtwet 1969, in de hiervoor genoemde gevallen noodzakelijk dat hun tijdelijke afwezigheid of het tijdelijk niet deelnemen aan het in beginsel wel voor de leerling bestemde onderwijs als 'geoorloofd verzuim' wordt aangetekend in de verzuimregistratie van de school en dat een bewijsstuk voorhanden is waaruit blijkt op welke grond en gedurende welke tijd de (tijdelijke) afwezigheid van de leerling of het niet deelnemen aan het onderwijs (para)medisch geïndiceerd is. Deze tweede groep leerlingen kan deels samenvallen met de navolgende derde categorie.”

Einde citaat.

Bron:

  • Leerplichtwet 1969 artikel 11 en 12
  • Beleidsregel zoals gepubliceerd in de Staatscourant 30 juli 2018 Nr. 42600.
Link naar website van onderwijsinspectie

Logopedie tijdens schooltijd voor kinderen jonger dan 6 jaar

Naast de algemene vrijstellingen voor leerlingen die paramedische zorg krijgen, mogen kinderen jonger dan 6 jaar zonder toestemming van de school per week 5 uur thuisblijven. Dit moet wel aan de school worden gemeld.

Begin citaat Rijksoverheid (cursief):

"Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar

Als uw kind 5 jaar wordt moet het naar school. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij het hoofd van de school. Dit is meestal de directeur."

Einde citaat.

Bron: Rijksoverheid; Ministerie van OC&W betreft leerplicht

Link naar website van rijksoverheid

Stroomschema primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Bekijk de stroomschema voor aanvraag toestemming